لکه جوهر نمک روی سنگ

اسید

لکه اسید روی سنگ از بین بردن لکه جوهر نمک روی سنگ شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواستاه باشید برای تمیز کردن و براق کردن سنگ از جوهر نمک یا اسید استفاده کنید و بعد از این که جوهر نمک یا اسید را بر روی سنگ مورد نظر ریختید دیدید که سنگ …

اسید ادامه »