کفسابی ساختمان

کفسابی ساختمان

 

 

کفسابی ساختمان

 

 

کف ساختمان لزوما نیاز به تمیز کاری دارد و میتوان گفت
که مهم ترین قسمت ساختمان  کف آن است و میتوان کف
ساختمان را با دستگاه کفسابی به خوبی ساب زد و براق کرد
تا سنگ کف به خوبی خوب شود و تمیز کرد تا
پاک کرد و لکه از بین برد و در تهران ما کار را انجام میدهیم و به
همه نشان خواهیم تا که کفسابی ساختمان اصولی چی است
لذا میتوان آن را در نطر گرفت که ساختمان هم مانند بسیاری موجود
زنده است و گرانیت و مرمریت و دهبید و همه است خلاصه دلم بگه
براتون این است نما شویی

برای مثال کتاب نیاز به کفسابی دارد تا صاف و یکدست شود
و نتان جلوی آن را گرفت جرم میگیرد و خراب میشود و نتوان
انجام داد چرا چون است

خلاصه دلم بگه براتون سنگسابی چیز خوبی است و باید آن
را انجام داد تا بشه زندگی کرد

این متن حاصل تخیلات خودم است و خودم نوشتم یهویی خدانگه دار

دکمه تماس و تخفیف ویژه